M222_Duo_4000.jpg

M222 Duo BTM 4000

QuickTruss M222 Duo 4000 mm - rovný díl

Cena: Kč 5.148,- vč. DPH


M222_Duo_VM19.jpg

M222 Duo VM19

QuickTruss M222 Duo VM 19 - dvoucestný vertikální roh 45°

Cena: Kč 3.354,- vč. DPHM222_Duo_HM20.jpg

M222 Duo HM20

QuickTruss M222 Duo VM 19 - dvoucestný horizontální roh 60°

Cena: Kč 3.354,- vč. DPH


M222_Duo_3000.jpg

M222 Duo BTM 3000

QuickTruss M222 Duo 3000 mm

Cena: Kč 4.134,- vč. DPHM222_Duo_VM36.jpg

M222 Duo VM36

QuickTruss M222 Duo VM36 - tří-cestný vertikální T-díl

Cena: Kč 4.424,- vč. DPH


M222_Duo_VM31.jpg

M222 Duo VM31

QuickTruss M222 Duo VM31 - tří-cestný vertikální T-roh 90°

Cena: Kč 4.424,- vč. DPHM222_Duo_VM21.jpg

M222 Duo VM21

QuickTruss M222 Duo VM 21 - dvoucestný vertikální roh 90°

Cena: Kč 2.567,- vč. DPH


M222_Duo_VM22.jpg

M222 Duo VM22

QuickTruss M222 Duo VM 21 - dvoucestný vertikální roh 120°

Cena: Kč 2.567,- vč. DPHM222_Duo_VM23.jpg

M222 Duo VM23

QuickTruss M222 Duo VM 23 - dvoucestný vertikální roh 135°

Cena: Kč 2.568,- vč. DPH


M222_Duo_VM41.jpg

M222 Duo VM41

QuickTruss M222 Duo VM 41 - čtyř-cestný vertikální kríž 90°

Cena: Kč 5.501,- vč. DPHM222_Duo_500.jpg

M222 Duo BTM 500

QuickTruss M222 Duo BTM 500 mm - rovný díl

Cena: Kč 1.638,- vč. DPH


M222_Duo_1000.jpg

M222 Duo BTM 1000

QuickTruss M222 Duo BTM 1000 mm - rovný díl

Cena: Kč 2.184,- vč. DPH